Magistrski program Matematične znanosti

Študij predstavlja poglobljeno nadaljevanje programa Matematika s prve Bolonjske stopnje. Program je zasnovan tako, da ima posameznik po koncu študija na izbiro več možnosti: nadaljevanje na doktorskem študiju matematike, zaposlitev v gospodarstvu oz. v javnem sektorju, vsebine študija pa kandidata opremijo tudi z veščinami, ki so koristne za morebitno preusmeritev v druge znanosti. Predmetnik je večinsko izbirnega tipa, kar pomeni, da so na voljo matematični predmeti iz različnih aktualnih področij. Detailno razumevanje omenjenih vsebin zahteva seveda določena predznanja iz temeljnih matematičnih predmetov, ki jih študenti praviloma spoznajo na prvi stopnji študija. Odvisno od študentove zagnanosti, sposobnosti, zanimanja in njegovih ambicij/načrtov za prihodnost, se študenta vpelje tudi v raziskovalno matematiko. Slednje je možno predvsem s pomočjo mentorja pri magistrskem delu. V predmetniku je na voljo tudi nekaj specialnih predmetov iz uporabne matematike, ki so še posebej primerni za tiste študente, ki se usmerjajo v finančni sektor in druge veje gospodarstva. 


Vrsta programa: magistrski, 2. stopnja
Strokovni naslov diplomanta: magister matematike / magistrica matematike                                                                                                                                                               Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Jezik: angleški (pridobitev dvojne diplome z Moskovsko državno univerzo Lomonosova)
Kraj izvedbe: Koper, Moskva


Predmetnik

 • Izbrana poglavja iz topologije
 • Kaotični dinamični sistemi
 • Kombinatorične in konveksne geometrije
 • Liejeve grupe in Liejeve algebre
 • Matematični praktikum
 • Matematični praktikum
 • Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje
 • Teorija mere
 • Upravljanje projektov
 • Zgodovina in metodologija področja
 • Filozofija
 • Geometrija in topologija 
 • Geometrijska teorija mere
 • Geometrijski aspekti diskretnih dinamičnih sistemov
 • Geometrijski optimizacijski problemi
 • Izbrana poglavaj iz analize (1)
 • Izbrana poglavja iz algebre (1)
 • Izbrana poglavja iz dinamičnih sistemov
 • Izbrana poglavja iz kompleksne analize
 • Izbrana poglavja iz parcialnih diferencialnih enačb
 • Izbrana poglavja iz teorije končnih geometrij


Pogoji za vpis

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Matematične znanosti se lahko vpiše, kdor ima:

1. diplomo študijskega programa 1. stopnje matematične smeri; ali

2. diplomo študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo najmanj 30 kreditnih točk. Te obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program. 

Individualne vloge za vpis kandidatov iz alineje b) prejšnjega odstavka obravnava Komisija za študijske zadeve UP FAMNIT. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom v magistrski študijski program.V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.


Splošne kompetence diplomantov

- Zmožnost opisati dano situacijo s pravilno uporabo matematičnih simbolov in zapisov.

- Zmožnost razložiti razumevanje matematičnih konceptov in principov.

- Reševati matematične (ter tudi ostale) probleme z uporabo moderne tehnologije.

- Uporabljati algoritmični pristop - za reševanje danega problema razviti algoritem.

- Razviti sposobnost analiziranja danega problema numerično, grafično in algebraično.

- Usposobiti študente za dedukcijo novih logičnih zaključkov na podlagi danih podatkov.

- Samozavestno se soočiti z danim matematičnim problemom ter poiskati njegovo rešitev.

Možnosti za zaposlitev je veliko. Študij omogoča pridobitev ustreznih znanj za delo in napredovanje ter možnosti za zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju, na primer: računalništvo in informatika (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), statistika (npr. na uradu za statistiko, zavarovalnicah, bankah), finančna matematika (zavarovalnice, banke, borza, borzno posredniške hiše), teorija iger na srečo (npr. na loteriji, športni loteriji), izobraževanje, kriptografija (obrambno, notranje in zunanje ministrstvo), RIMA (ministrstvo za upravo). Diplomanti lahko poučujejo v srednjih šolah po predhodno opravljenem pedagoško-andragoškem izobraževanju - PAI; program za izpopolnjevanje PAI izvajajo pedagoške fakultete univerz (glej UP PEF) - obsegajo 60 kreditnih točk in trajajo eno leto.

Diplomanti lahko izberejo poklicno kariero, ki v osnovi ni vezana na matematiko, saj  so smisel za logično mišljenje, preudarnost, presojanje postopkov in rezultatov ter analitični pristop k reševanju problemov, ki jih pridobi vsak diplomant tega programa, tudi lastnosti,  ki naj bi jih imeli vodilni delavci na mnogih področjih.Diplomanti se lahko v Republiki Sloveniji vključijo v ustrezni podiplomski študijski program za pridobitev doktorata znanosti, skladno s pogoji za vpis, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program. Diplomanti se lahko vpišejo tudi v različne študijske programe za izpopolnjevanje.