Akademski svet

Akademski svet je svet zavoda in je skladno z Zakonom o zavodih najvišji organ upravljanja zavoda. Akademski svet Zavoda Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.